CW AuDiT   TEL.089-4952524,089-7733-789,081-4859771
 
 
 
หน้าแรก
เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร
ด้านบัญชี
ด้านสอบบัญชี
ความรู้ด้านภาษี
ติดต่อ

 

 
 
 
 

วิธีการจดทะเบียน

บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนพาณิชย์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่อกรมสรรพากร

คณะบุคคล จดทะเบียนและยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่อกรมสรรพากร

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

   1.ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น                    คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล
   - การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่างประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง
   - แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อได้แล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต

   2.กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ที่กิจการจะทำ สถานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้น ส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามาร จะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อ ของตนได้ในอีกทางหนึ่ง) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจดทะเบียน

 • คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง

 • รายการ : หส.2
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
 • เอกสารประกอบ แบบจองชื่อนิติบุคคล,สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน,สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ,หนังสือมอบอำนาจ
 • แบบ สสช.1 จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)

    3.ชำระค่าธรรมเนียม

บริษัทจำกัด จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
   1.ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น                    คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล
   - การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่างประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง
   - แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อได้แล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต  

   2.ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจดทะเบียน แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจดทะเบียน

 • คำขอ : แบบ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง

 • รายการ : แบบ บอจ.2 (ใช้ทั้งสองหน้า)
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
 • เอกสารประกอบ แบบจองชื่อนิติบุคคล,สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน,สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ,หนังสือมอบอำนาจ

  3.เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
   4.ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
   5.เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
   6.กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น (ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
   7.เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 1 เดือน ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจดทะเบียน

 • คำขอ : แบบ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง

 • รายการ : แบบ บอจ.3  (ใช้ทั้งสองหน้า)
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ก.
 • เอกสารประกอบ บอจ.5,สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท,สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท,สำเนาข้อบังคับ (ถ้ามี),หลักฐานการชำระค่าหุ้นของบริษัทอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   - เอกสารที่ทางธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของบริษัท หรือ
   - หนังสือยืนยันการชำระค่าหุ้นและการเก็บรักษาค่าหุ้นของบริษัท                       หนังสือบริคณห์สนธิฉบับตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ),ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ ,สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน,สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ,หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • แบบ สสช.1 จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)                               กลับขึ้นด้านบน
บริษัท ซี ดับบลิว ออดิท จำกัด มีบุคคลากรและทีมงานไว้คอยให้บริการโทร.081-4859771

                                     

 

หน้าแรก       |       เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร       |       ด้านบัญชี       |       ด้านสอบบัญชี       |       ความรู้ด้านภาษี       |       ติดต่อ
Copyright 2006 CW Audit Office. All rights reserved.
Web Design : cw_audit@yahoo.com